CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN MICROTECH

Hiển thị

The quality management system of B.Well Swiss AG is certified to comply with the international standard ISO 13485:2016. B.Well Swiss products comply with the requirements of Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC or Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745.

Hệ thống quản lý chất lượng của B.Well Swiss AG được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485:2016. Sản phẩm của B.Well Swiss tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị về Thiết bị Y tế (MDD) 93/42/EEC hoặc Quy định về Thiết bị Y tế (MDR) (EU) 2017/745.

0908.166.228 - 0963.211.459